top of page

Czy sprzedawca ma obowiązek wydać resztę albo czy może żądać zapłaty kartą?

Zaktualizowano: 28 sty

Robiąc zakupy obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny sprzedaży. Co należy zrobić w sytuacji, kiedy sprzedawca nie chce wydać reszty albo żąda zapłaty kartą płatniczą?


Obowiązki sprzedawcy i kupującego

Robiąc zakupy w sklepie, choć możesz być tego nieświadomy, zawierasz ze sprzedawcą umowę sprzedaży. Nie ma ona oczywiście formy pisemnej, nie składasz przecież podpisu pod pisemną umową sprzedaży jogurtu. Teoretycznie umowa sprzedaży jogurtu może zostać zawarta także w formie aktu notarialnego.


Umowa sprzedaży - co do zasady - nie wymaga formy pisemnej, ani formy szczególnej. Może być zawarta nawet w formie dorozumianej albo ustnej. Wyjątkiem jest na przykład sprzedaż nieruchomości (umowa sprzedaży nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego).


W celu odpowiedzi na pytanie, czy sprzedawca ma obowiązek wydania reszty należy zatem sięgnąć do art. 535 Kodeksu cywilnego, dotyczącego umowy sprzedaży.


Zgodnie z powołanym przepisem sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy i ma obowiązek wydania mu jej (w praktyce - skasowania jogurtu i przekazania go kupującemu).


Obowiązkiem kupującego jest natomiast odebrać rzecz (jogurt) i zapłacić sprzedawcy cenę.


Czy jako kupujący muszę mieć odliczoną cenę sprzedaży?

Z art. 535 KC nie wynika wprost odpowiedź na to pytanie, lecz wywodzi się, że skoro obowiązek zapłaty ceny leży po stronie kupującego, a brak jest przepisu zobowiązującego sprzedawcę do wydania reszty, to obowiązkiem kupującego jest posiadanie wyliczonej sumy potrzebnej do zapłaty.


W związku z tym sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży rzeczy, jeżeli nie będzie mógł wydać klientowi reszty.


Jak w każdym przypadku, gdy dana kwestia nie została uregulowana wprost w przepisie, a podlega interpretacji - można by jej dokonać także w inną stronę. Powyższe stanowisko jednak jest dominujące i wydaje się rozsądne.


Czy sprzedawca może kazać mi zapłacić kartą i odmówić przyjęcia gotówki?

Zgodnie z art. 59ea ustawy o usługach płatniczych sprzedawca nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. Nie dotyczy to jednak:

1) działalności prowadzonej w Internecie;

2) miejsc, w których prowadzona jest działalność bez obecności personelu;

3) w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeżeli zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy;

4) do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo większa od niego.


Wobec powyższego w większości przypadków sprzedawca nie ma możliwości "zmuszenia" konsumenta do zapłaty kartą. Celem wprowadzenia tego przepisu było zapobieżenie takim właśnie, coraz częstszym praktykom.

173 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Wszystko co powinieneś wiedzieć o najmie okazjonalnym

W niniejszym artykule, stanowiącym kompleksowy praktyczny poradnik o najmie okazjonalnym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie kwestie, o których powinieneś wiedzieć, przede wszystkim jako wynajmujący, d

Comentarios


bottom of page